e-mail: animilood@abv.bg
Позвъни на: 0887 87 89 98

Социализация на коритото на р. Марица - състезават се трима кандидат-проектанти

Социализация на коритото на р. Марица - състезават се трима кандидат-проектанти

До средата на декември ще приключи изборът на проектант, който да изготви инвестиционен проект за укрепване и социализация на коритото на река Марица. В обявената от община Пловдив обществена поръчка бяха подадени четири оферти. Единият участник – Центърът за научни изследвания и проектиране към УАСГ – София, бе отстранен от конкурсната комисия, заради прозрачни пликове с техническото и ценовото предложение. Другите три фирми, измежду които ще се избере изпълнителят, са: "Агора 66" ООД, "Геоконструкт" ЕООД и "Проджект Планинг Енд Мениджмънт" ООД. Прогнозна стойност на поръчката е 250 000 лв. с ДДС. Предвид сложността на проекта е необходимо в проектантските екипи да бъдат включени: минимум по един проектант с професионална компетентност в областта на хидротехническото строителство и на хидромелиоративното строителство, които следва да са участвали в изготвянето на минимум 2 проекта, свързани със социализация и укрепване на речни корита.

Река Марица е важна за развитието на Пловдив и общината положи сериозни усилия в проучване и изследване на възможностите за по-пълноценно приобщаване на речното корито. Целта е да се подобри привлекателността на реката, чрез създаване на единна система от пешеходни пространства, съобразена със спецификата на града.

Проектът трябва да обхване 10-километровият участък от околовръстното шосе до изградения шлюз в източния край на града, като целта е без драстични намеси речното корито да предостави повече възможности за активен социален живот близо до природата.

Бъдещият проект трябва да предвижда рехабилитация на съществуващите оградни брегозащитни стени, включително възстановяване и оформяне на тяхната връхна конструкция с непосредствено изграждане на велоалеи и пешеходни пътеки в речното корито. По този начин речното корито ще се оформи като своеобразен втори център на града, свързвайки Парк "Отдих и култура", Пешеходният мост заедно с главната улица, и Пловдивския панаир и Водната палата.

В рамките на проекта следва да се заложи преоформяне на коритото в участъка между Гребната база и остров Адата, като се изгради централно кюне за провеждане на ниските води и алеи в двата края, а между тях - зелена зона за отдих и спорт.

Предвижда се проектът да е готов през лятото, а до края на 2016 г. да се подготвят тръжните процедури за избор на изпълнител. Изпълнението ще е на няколко етапа с различни източници на финансиране – общински, държавни и по ОП "Региони в растеж".

Автор: Светла Добрева